Предложение за държавен план-прием в VIII клас за учебната 2020/2021 година

Заповед за утвърден държавен план прием 2020/2021

Профили:
 1. Профил “Математически”
  – с интензивно изучаване на испански език
  Профилиращи учебни предмети:
  – математика, информатика;
  Кл. р-л : Паулина Дякова

 2. Профил “Софтуерни и хардуерни науки“
  – с интензивно изучаване на английски език
  Профилиращи учебни предмети:
  – ИТ, информатика;
  Кл. р-л : Филип Зуберски

 3. Профил “Природни науки“
  – с интензивно изучаване на немски език
  Профилиращи учебни предмети:
  – биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда;
  Кл. р-л : Йорданка Проткинска

 4.  Профил “Предприемачески“
  – с интензивно изучаване на английски език
  Профилиращи учебни предмети:
  – предприемачество, ИТ
  Кл. р-л : Мариела Жигулина
През учебната 2019/2020
 година ППМГ ‘‘Акад. проф. д-р Асен Златаров“ ще приема четири паралелки в VIII клас след завършено основно образование:
 
1.            Профил “Математически”
– с интензивно изучаване на на английски език  
-проф. предмети: Математика, Информатика, ИТ, Английски език; 
 
2.            Профил “Софтуерни и хардуерни науки“
– с интензивно изучаване на английски език, 
– проф. предмети: ИТ, Информатика, География и икономика, Английски език; 
 
3.          Профил “Природни науки“
– с интензивно изучаване на немски език,
– проф. предмети: Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда, Немски език, Английски език; 
 
4.           Профил “Предприемачески
– с интензивно изучаване на Испански език,
– проф. предмети: Предприемачество, ИТ, Английски език, История и цивилизации
 
 
Балообразуващи предмети са БЕЛ и МАТЕМАТИКА за ВСИЧКИ ПРОФИЛИ!
Формула за балообразуване: Оценка от Тест по БЕЛх2+Оценка от Тест по МАТЕМАТИКАх2+Оценка от свидетелство за основно образование БЕЛ+ Оценка от свидетелство МАТЕМАТИКА.
 
 
 
ГРАФИК  ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ  СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ В  VII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА
 2019/2020 Г.   
 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г. – с интензивно изучаване на английски език;  

1. Провеждане на национално външно оценяване по учебни предметите:
 –              български език и литература                                                                                                              – 17.06.2019 г.
 –              математика                                                                                                                                           – 19.06.2019 г.
2. Обявяване на резултатите от НВО                                                                                                                 – до 27.06.2019 г.  вкл.
3. Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от  01.09.2016 г.                  – от 3 до 5.07.2019 г. вкл.
4. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране                                                – до 11.07.2019 г. вкл.
5. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление
за участие във втори етап на класиране                                                                                                           – до 16.07.2019 г. вкл.
6. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране                                             – до 18.07.2019 г. вкл.
7. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране                                                                    – до 22.07.2019 г. вкл.
8. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране          – 23.07.2019 г.
9. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране                                                                 – 24-25.07.2019 г. вкл.
10. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране                                            – 29.07.2019 г. вкл.
11. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране                                                                  – 31.07.2019 г. вкл.
12. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране         – 01.08.2018 г.
13. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване                                            – до 10.09.2019 г. вкл.
14. Утвърждаване на осъществения държавен план-прием                                                                          – до 13.09.2019 г. вкл.