Прием в 5 клас 2020/2021

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Заявление за участие в приема за 5 клас за учебаната 2020-2021 г. 

Резултати на учениците от МС “Математика за всеки”, проведено на 28.06.20 г.

  •  
 1. График на дейностите:
 • 28.06.2020 г., начало: 9:00 ч. –  математическо състезание “Математика за всеки”;
 • 30.06.2020 г. – 02.07.2020 г. вкл. –  проверка и оценка на писмените работи на учениците;
 • 03.07.2020 г. –  обявяване на резултатите от математическото състезание “Математика за всеки”;
 • 08.07.2020 г. – 10.07.2020 г. вкл.  –  подаване на заявление за участие в класирането  по ДПП в паралелка V клас, профил “Математически”;
 • 13.07.2020 г. –  14.07.2020 г. вкл.  – УК класира учениците в  съответствие с утвърдената методика;
 • 14.07.2020 г., след 17.30 часа –   обявява резултатите от класирането;
 • 15.07.2020 г. – 17.07.2020 г. вкл. –  записване на класираните ученици с оригинала  на удостоверението за завършен начален етап на основно образование;
 • 17.07.2020 г., след 17:30 часа –   обявяване на интернет страницата на училището, броя на незаетите места след записване на класираните ученици на I етап;
 • 21.07.2020 г. – уведомява следващите по низходящ ред ученици в зависимост от броя на останалите незаети места;
 • 23.07.2020 г. –  записване на втори етап на класиране;

Директор:
Даниела Колева

МЕТОДИКА

за приемане на ученици в V клас
на ППМГ  ”Акад. проф. д-р Асен Златаров” гр.Ботевград
за учебната 2020/2021 година

/ Приета с решение на Педагогически съвет  №19/13.09.2019 г., изменена с решение на ПС №11/19.05.2020 г.  /

Чл.1.  С тази методика се определят условията и редът за кандидатстване , класиране и записване на учениците след завършен IV клас в ППМГ ”Акад. проф. д-р Асен Златаров”

Чл.2. За прием в V клас на ППМГ ”Акад. проф. д-р Асен Златаров” могат да кандидатстват ученици:

 1.  успешно завършили начален етап на основно образование.
 2.  участвали в областния кръг на олимпиадата по математика и/или в състезанието „Математика за всеки“ от календара на МОН.
 3.  за места, определени с ДПП вV клас, могат да кандидатстват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на кандидатстване успешно са завършили клас, съответстващ на IV клас в България, който е признат при условията и по реда на Наредба 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Чл.3.  Математическото състезание „Математика за всеки“ от календара на МОН, съгласно Заповед РД 09-1036/12.05.20 г. на Министъра на образованието на науката се провежда на 28.06.2020 г.

Чл.4. На кандидатите се извършва класиране въз основа на:

 1. резултата от областния кръг на олимпиадата по математика умножен по 5 или от състезанието „Математика за всеки“, а когато ученикът се е явил и на двете – въз основа на по-високия му резултат.
 2. средноаритметичната стойност от превърнатите по скала в точки  оценки от удостоверението за завършен начален етап на основно образование по учебни предмети, изучавани в IV клас , в раздел А от учебния план;

Скала за превръщане на оценките в точки:

 • отличен 6 се приравнява на 50т.
 • много добър 5 се приравнява на 39т.
 • добър 4 се приравнява на 26т.
 • среден 3 се приравнява на 15т.,
  съгласно чл.6 ал.10 от Наредба №11/01.09.2016г. за оценяване на резултатите от обучението на ученици ;

Чл.5. Балът се формира, като сбор точки от:

5.1.  броя точки, пресметнати като средноаритметичната стойност от превърнатите по скала в точки  оценки от удостоверението за завършен начален етап на основно образование по учебни предмети, изучавани в IV клас , в раздел А от учебния план;

5.2.  по-високия резултат по точки  получени от:

5.2.1. олимпиада по математика  на областно ниво умножен по 5

5.2.2. математическо състезание „ Математика за всеки”;

Максимален брой точки  – 155 точки

Чл.6. Класирането на учениците се извършва според получения  бал, подредени в низходящ ред.

Чл.7.

ал.1. Когато в класирането има ученици с равен резултат и броят на местата по чл.48 ал.3 от Наредба №10 за Организацията на дейностите в училищното образование се  надхвърля, те се подреждат по сбора точки от състезанието „Математика за всеки“ и  броят точки от областния кръг на олимпиадата по математика умножени по 5. Ако ученик не е участвал в някое от тях, точките се приемат за 0.

ал.2. Ученици с еднакви показатели при подреждането по ал.1 се подреждат в низходящ ред по средноаритметичният  сбор точки от оценките по български език и литература , математика и английски език от удостоверението за завършен начален етап , превърнати по скалата в точки в съответствие с Наредба №11/2016 г. за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

ал.3. Ученици с еднакви показатели и при подреждането си по ал.2 се класират в низходящ ред по средноаритметичният  брой точки от учебните предмети , изучавани в раздел А от учебния план от удостоверението за завършен начален етап на основно образование;

ал.4. Когато в класирането участват близнаци и само единият от тях е приет,  другият се класира извън утвърдения  Държавен план-прием;

Чл.8. Броят на местата, за които се извършва класиране и приемане на учениците по чл.2 се определя с Държавния план-прием до 15.01.2020 г.

Чл.9.  Приемът се извършва от училището до 30 юли  за предстоящата учебна година.

Чл.10.

ал.1.За участие в класирането учениците подават :

10.1. заявление до директора на ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров”;

10.2. копие от служебна бележка удостоверяваща резултатите от състезанието и/или олимпиадата по математика;

10.3. копие от удостоверение за завършен начален етап на основно образование ;

ал.2. Документите по ал.1 се завеждат във входящ дневник за държавния план-прием.

Чл.11. Необходими документи за записване на приетите ученици в V клас са:

11.1.  заявление до директора на ППМГ”Акад. проф. д-р Асен Златаров” гр.Ботевград, по образец ;

11.2.  оригинал на удостоверение за завършен начален етап на основно образование;

11.3.  здравен картон;

Чл.12. Класирането  на приетите ученици се обявяват на сайта на ППМГ ”Акад. проф. д-р Асен Златаров”  – www.ppmg-botevgrad.bg и в училището.

Чл.13.  Свободните  места се обявяват на сайта на училището и в училището при спазване на одобрения  график на дейностите   за ДПП за учебната 2020/2021 г.

Oт учебната 2019/2020 г. сайта  на ППМГ ”Акад. проф. д-р Асен Златаров” е  www.ppmg-botevgrad.bg.

 

ДАНИЕЛА КОЛЕВА

ДИРЕКТОР 

ППМГ ”АКАД. ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”

РЕГЛАМЕНТ

за прием на ученици в V клас в ППМГ “Акад.проф.д-р Асен Златаров“, Ботевград

за учебната 2020/2021 година

(изменен съгласно Наредба за изменение и допълнение на Наредба 11/2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, обнародвана в ДВ бр. 43/13.05.20 г.)

Съгласно чл.38, ал.3 от ЗПУО и раздел IV от Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование,  ППМГ ”Акад. проф. д-р Асен Златаров ” осъществява обучение в прогимназиален етап VVII клас. От учебната 2017/2018 година приемането на ученици в V клас се извършва чрез държавен план-прием. Право на участие в ДПП – V клас  имат ученици, които:

1)     Успешно са завършили началния етап на основно образование;

2)     Участвали са в състезание по математика „Математика за всеки“, съгласно Заповед РД 09-1036/12.05.20 г. на Министъра на образованието на науката и /или  областен кръг от олимпиадата по математика.

3)     За класиране се взема по-високия от двата резултата от:

3.1. Олимпиадата по математика – областен кръг;

3.2. Математическо състезание „Математика за всеки“;

За учебната 2020/2021 година учениците ще се класират въз основа на: 

 1.   Средноаритметичната стойност от превърнатите по скала в точки  оценки от удостоверението за завършен начален етап на основно образование по учебни предмети, изучавани в IV клас , в раздел А от учебния план, в съответствие с Наредба №11 /2016 г.за оценяване на резултатите  от обучението на учениците;
 2.      По-високия от двата резултата от Олимпиадата по математика – областен кръг умножен по 5 или Математическо състезание „Математика за всеки“.

 Регламентът е приет на ПС с протокол №11/19.05.2020 г.