Отчет от проведен обществен съвет

Във връзка с чл.265, чл.266, ал.2 от ЗПУО и чл.11 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към ДГ и училищата на 23.10.2019г от 18:30 се проведе събрание за избор на нов Обществен съвет към ППМГ ”Акад. проф. д-р Асен Златаров”  при следния дневен ред:

1.Избор на протоколчик на събранието.

2. Отчет за дейноста на Обществения съвет за периода 2016 – 2019 година.

3. Отчет за изпълнение на Стратегията за развитие на  ППМГ „ Акад.проф.д-р Асен Златаров“.

4. Запознаване с Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към ДГ и училищата.

5. Избор на комисии

– комисия по избор

– комисия по преброяването

6. Избор на Обществен съвет.

7. Разни.